Palgaarvestus

  • Palgaarvestus sisaldab töötajate tasude ja kinnipidamiste arvestust, keskmiste töötasude arvestust ja puhkus- ning haiguspäevade arvestust. Palgaarvestus käib perioodide (kuu) kaupa. Maksude arvestus toimub perioodi alusel summeeritult. Seega ühes perioodis võib palka maksta vajadusel mitmel väljamaksu kuupäeval. Programm arvestab maksud perioodi peale kokku ja iga järgmise väljamaksu korral lahutab summeeritud töötasust summeeritud maksud ja eelmised väljamaksed. Programm peab tulumaksuvaba miinimumi arvestust aasta lõikes.
  • Võimalik on luua TSD fail Maksuametile ning iso-xml formaadis maksekorrladused töötasude, kinnipidamiste ja maksude edastamiseks panka. Palgaarvestuse alusel saab automaatselt luua finantsdokumendid.
  • Töötajatega saab siduda töövõtulepingud milliste pealt saab luua importkanded töötamise registrisse. Programm võimaldab lisada Maksuametist eksporditud TÖR kanded.
  • Tööde lõpetamise aktid võivad olla aga ei pea olema seotud töövõtu lepingutega.
  • Alglaadimine on võimalik teha Exceli failist. Ka on võimalik kasutada Excelit kui maksuarvestuskeskkonda ning importida Excelist iga kuu ainult palgaarvestuse tulemused (loomaks TSD faile, maksekorraldusi ning finantskandeid).


Üksikasjalik aruanne perioodis arvestatud palkade kohta. Kui ühel töötajal esineb perioodis summas erinevateväljamakse koodide all, siis võib töötaja summaarse rea avada. Ekspordil Excelisse kaasatakse aruanne avatud ulatuses.


Koondvaade toob välja palgasumma jaotuse töötaja, tööandja ja maksuameti vaates.