Kontoklassid

Kontoklass kirjeldab Rationales teatud programmi poolset funktsionaalsust. Määrates kontole kontoklassi hakkab vastav konto täitma sellele kontoklassi funktsionaalsust. Näiteks selleks, et kontoga seotud algdokumendid paikneksid müügireskontros, peab kontole (või kontodele) olema omistadud kontoklass Nõuded ostjate vastu.

Klass Selgitusi
Rahade jagamiste vahekonto
Tasaarveldused Ostude ja müükide tasaarveldustes
Tulude - kulude koondkonto Käibealgoritmi samm jooksva aasta kasumi väljatoomiseks
Tulude - kulude vastaskonto Käibealgoritmi sammud tulude ? kulude tõstmiseks koondkontole
Käibemaks koguv Käibemaksu koguvkonto, kasutatakse lõppjääkide algoritmi loomisel
Käibemaks kulu Sisendkäibemaks ostuarvetel ja kviitungitel, kasutatakse lõppjääkide algoritmi loomisel
Käibemaks tulu Müügi käibemaks müügiarvetel, kasutatakse lõppjääkide algoritmi loomisel
Kahjum valuutakursi muutusest Kasum ? kahjum valuutakursside muutusest ostu- ja müügiarvestustes
Kauba ostukulud soetushinnas Laoväljaminekus vaikimisi allkonto ridades. Lausendis deebetkonto.
Materjali kulu Materjal kulusse dokumentidel päises kontoandmikus vastaskonto. Lausendis deebetkonto.
Muud kulud Vaikimisi allkonto kviitungite ridades.
Ostude kulu Vaikimisi allkonto ostudokumentide ridades.
Panga teenustasud Allkonto pangaväljaminekutes
Põhivara kulumi kulukonto Kulukonto põhivarade amortisatsioonil.
Soodustused Ostu- ja müügiarvetel soodustuse konteerimiseks
Valmistoodangu kulu Dokumentidel Toodang lattu allkonto, lausendis kreeditkonto
Ümardamised Ostu- ja müügiarvete päises
Nõuded ostjate vastu Müügidokumentidel päises kontoandmiku vastaskonto. Lausendis deebetkonto. Kontoklassi kuuluvate kontode alusel koostatakse müügireskontro.
Aruandeaasta kasum Käibealgoritmi viimane samm toomaks välja jooksva aasta kasumit.
Jaotamata kasum (kahjum) Omakapitali aruanne
Kohustuslik reservkapital Omakapitali aruanne
Muu omakapital Omakapitali aruanne
Muud reservid Omakapitali aruanne
Oma osad Omakapitali aruanne
Osakapital nimiväärtuses Omakapitali aruanne
Registreerimata osakapital Omakapitali aruanne
Sissemaksmata osakapital Omakapitali aruanne
Ülekurss Omakapitali aruanne
Võlad tarnijatele Ostudokumentide päises kontoandmikul kirjeldatud vastaskonto. Lausendis kreeditkonto. Kontoklassi kuuluvate kontode alusel koostatakse ostureskontro.
Arvestatud palk-kulu Palk. Deebetkonto väljamaksu konteerimisel
Kogumispension Palk. Kreeditkonto väljamaksu konteerimisel
Sotsiaalmaks Palk. Kreeditkonto sotsiaalmaksu konteerimisel
Sotsiaalmaks-kulu Palk. Deebetkonto sotsiaalmaksu konteerimisel
Tulumaks Palk. Kreeditkonto väljamaksu konteerimisel
Tööandja töötuskindlustus Palk. Kreeditkonto väljamaksu konteerimisel, kreeditkonto tööandja töötuskindlustuse konteerimisel.
Tööandja töötuskindlustus-kulu Palk. Deebetkonto tööandja töötuskindlustuse konteerimisel.
Töötaja töötuskindlustus Palk. Kreeditkonto sotsiaalmaksu konteerimisel
Väljamaks töötajale Palk. Kreeditkonto väljamaksu konteerimisel
Kahjum põhivara müügist Põhivarade arvestus
Kasum põhivara müügist Põhivarade arvestus
Kulum Põhivarade arvestatud kulumi kontod bilansis
Põhivara Põhivarade algmaksumuste kontod bilansis
Põhivara allahindluse tühistamine Põhivarade allahindlused
Põhivara allahindlused Põhivarade allahindlused
Põhivara-kulu Põhivara kulumi konteerimisel deebetkonto
Aruandev isik Kviitungite päistes olevas kontoandmikus vastaskontona. Lausendis kreeditkontona.
Raha kassas Kassadokumentide päistes vastaskontona
Raha pangas Pangadokumentide päistes vastaskontona
Kasum valuutakursi muutusest Kasum ? kahjum valuutakursside muutusest ostu- ja müügiarvestustes
Müügitulu Artikligrupis kasutatakse seda tulukontona määramaks müügiarve rea konteeringut.
Teenuste müük Müügitulu teenustest. Kasutatakse teenusdokumentidel allkontona.
Pangakonto intress Pangasissetulekus luuakse omaette allkonto selle kontoklassi kontoga
Põhivara müük Põhivarade arvestus
Tulu ümardamistest Ostu- ja müügiarvete päistes
Materjal Materjal kulusse dokumentidel ridades allkonto. Lausendis kreeditkonto.
Ostetud kaubad müügiks Allkonto laosissetulekutes ning nende alusel loodud ostuarvetel. Kandel deebetkonto.
Valmistoodang Dokumentidel Toodang lattu päises olevas kontoandmikus vastaskonto, lausendis deebetkonto.
Kassa sissetulek
Kontoklass Raha kassas määrab raha konto. Lausend: deebet Raha kreedit Nõuded ostjate vastu

Aruandvad isikud
Dokumentidel luuakse lausend kt Aruandvad isikud dt Muud kulud. Vastavalt vajadusele võite kasutada muid kontosi deebetis. Kui aruandvaid isikuid on rohkem, siis tuleb luua igale aruandvale isikule omaette konto ja kontoandmik. Lausend: deebet kreedit Aruandev

Kassa väljaminek
Kontoklass Raha kassas määrab raha konto. Lausend: deebet Tarnijad, kulud jm kreedit Raha

Panga sissetulek
Kontoklass Raha pangas määrab raha konto. Lausend: deebet Raha pangas kreedit Nõuded ostjate vastu

Panga väljaminek
Kontoklass Raha pangas määrab raha konto. Lausend: deebet Tarnijad, kulud, maksud jm kreedit Raha pangas

Laosissetulek
Kontoklassi “Ostetud kaubad müügiks” kasutatakse ridades vaikimisi kontona ning laosissetuleku alusel loodud ostudokumendist koostatud lausendis deebetkontona. Lausend: koostatakse ostuarvelt

Laoväljaminek
Lausend: deebet Kauba ostukulud soetushinnas kreedit Ostetud kaubad müügiks

Materjal kulusse
Lausend: deebet Materjali kulu kreedit Materjal

Toodang lattu
Lausend: deebet Valmistoodang kreedit Valmistoodangu kulu

Müügiarve
Päises olevas kontoandmikus on vastaskontoks Nõuded ostjatele ning ridades allkontodeks müügitulu kontod. Lausend: deebet Nõuded ostjate vastu kreedit Müügitulu, Sisendkäibemaks

Ostuarve
Dokumentidel luuakse lausend dt Ostetud kaubad müügiks dt Sisendkäibemaks kt Võlad tarnijatele. Vastavalt vajadusele võite kasutada muid kontosi deebetis. Lausend: deebet Kulu, Käibemaks kulu kreedit Tarnijad

Tasaarveldus, müük
Lausend: deebet Nõuded ostjatele kreedit Tasaarveldused Lausend (ettemaks): deebet Tasaarveldused kreedit Nõuded ostjatele

Tasaarveldus, ost
Lausend: deebet Tasaarveldused kreedit Võlad tarnijatele Lausend (ettemaks): deebet Võlad tarnijatele kreedit Tasaarveldused

Müügipakkumine
Lausend: lausendit ei looda

Müügitellimus
Lausend: lausendit ei looda


© OÜ Rereeda 2017