Tööfirma alglaadimine Exceli failist

Alglaadimine_tühi.xls
Fail Kirjeldus Fail Kirjeldus
Alglaadimine.xlsx Eeltäidetud alglaadimisfail Alglaadimine_tühi.xlsx Tühi alglaadimisfail

Alglaadimisfailis Alglaadimine.xlsx võite kõik read, mis ei ole fikseeritud (üldjuhul töölehel esimene rida pealkirjadega) kustutada. Soovitav on kustutada rida täielikult, mitte teha rea väärtused tühjaks. Tööleht "Osad" sisaldab loetelu võimalikest kasutatavatest osadest ehk algdokumentide liikidest.


Exceli faili töölehtede kirjeldused

Tööfirma

Tööleht Tööfirma sisaldab tööfirma põhiandmeid, reg.nr, aadress jm. Sisestage vajaminevatele ridadele väärtused. Kõik read ei pruugi väärtusi omada.

Kontoplaan

Esmalt kandke sisse Konto, Nimetus ja Tüüp. Tüübiks on bilansikontodel kas Aktiva või Passiva ning kasumiaruande kontodel Tulu ja Kulu.

Kontoklass

Kontoklasside abil saab määrata algdokumentide liikide seadistused, ostu- ja müügireskontro toimimise, käibealgoritmi samme ning neid kasutatakse omakapitali aruande koostamisel. Kontoklasside kirjeldused. Alglaadimisfaili näidisandmetes on kõik vajalikud kontoklassid kasutusel.

Allkontod

Rationale algdokumendid on seotud mitte otse kontodega vaid allkontodega. Alghäälestuse importimisel luuakse igale kontole vastav allkonto. Hiljem võite näidatavate allkontode hulga piiramiseks luua allkonto filtreid.

Kontode algjäägid

Sisestage algjääke omavate kontode kood ja algjääk positiivse märgiga kas välja Deebetsumma või Kreeditsumma.

Bilansiskeem

Skeem on tasemelise ülesehitusega. Excelis kasutage tasemete kirjeldamiseks veergude treppimist. Koodid määravad skeemi rea asukoha aastaaruande jaoks vajaminevas XBRL formaadis andmetes. Sidumaks bilansiskeemi kontoplaaniga kopeerige iga bilansikonto juurde kontole vastav bilansirida. Rida peab olema kõige madalama taseme rida. Exceli töölehtede vahel liikumiseks kasutage Ctrl PageUp ja Ctrl PageDn klahve. Kopeerige skeemi rea nimetus lõikelauda (clipboardi) ning asetage skeemi rea nimetus konto juurde veergu Bilansirida

Kasumiaruande skeem

Esmalt peate valima tööfirmale vajaliku skeemi, kas skeem 1 või 2. Vastavalt sellele korrigeerige kasumiaruande skeem töölehel Kasumiaruanne. Skeem on tasemelise ülesehitusega. Excelis kasutage tasemete kirjeldamiseks veergude treppimist. Koodid määravad skeemi rea asukoha aastaaruande jaoks vajaminevas XBRL formaadis andmetes.

Veeru Pool sisuks määrake Tulu või Kulu. Kui rida näitab ainult jooksvat kasumit (Ärikasum (-kahjum) näiteks) siis jätke Pool määramata.

Veeru Käive sisuks on Kt, Dt, Kt-Dt või Dt-Kt. Kt on üldjuhul tulu kajastavate ridade juures, Dt kulu kajastavate ridade juures.

Veeru Kasum väärtuseks sisestage J kui soovite aruandes näha sel real jooksvat kasumit üle eelmiste aruande ridade.

Sidumaks kasumiaruande skeemi kontoplaaniga kopeerige iga kasumiaruandega seotud konto juurde kontole vastav skeemi rida. Rida peab olema kõige madalama taseme rida. Exceli töölehtede vahel liikumiseks kasutage Ctrl PageUp ja Ctrl PadeDn klahve. Kopeerige skeemi rea nimetus lõikelauda (clipboardi) ning asetage skeemi rea nimetus konto juurde veergu Kasumiaruande1 rida või Kasumiaruande2 rida vastavalt kasutatavale skeemile. Mittekasutatava skeemiga veerg jääb tühjaks.

Rahavoo skeem

Skeem on tasemelise ülesehitusega. Excelis kasutage tasemete kirjeldamiseks treppimist. Koodid määravad skeemi rea asukoha aastaaruande jaoks vajaminevas XBRL formaadis andmetes. Kuna rahavoo aruande koostamisel saadakse vajaminevad kontod kui rahakontodega korrespondeeruvad kontod siis on soovitatav kontod siduda rahavoo skeemiga nn prooviaruande tegemisel ehk tehes kontojäägi aruande rahakontole.

Veeru Pool väärtusteks on Sisse või Välja

Veeru Meetod väärtusteks on Deebetkäive või Kreeditkäive. Deebetkäive on üldjuhul raha laekumisi kirjeldavate ridade juures ning Kreeditkäive on raha maksmisi kirjeldavate ridade juures. Summaarsete ridade juures jätke selle veeru väärtus tühjaks.

Aruande skeemi viimased read on soovitatav võtta näidisaruande juurest ja jätta puutumata. Täpsemalt on nende ridadega seotud meetoditest juttu Rationale finantsandmete juhendis

Käibemaksu koodid

Käibemaksu koodid seovad algdokumentides oleva käibemaksu kasutatavate allkontodega. Liikuge töölehele Km koodid. Omaette koodid on ostu- ja müügiarvestusele. Soovitatav on jätta veergude sisud muutmata ning vajadusel muuta ainult veeru Konto sisu. Vaikimisi on km koodid häälestatud käibedeklaratsiooni esitamiseks. Täpsemalt on kirjas juhendis.

Finantsandmikud

Finantsandmikud võimaldavad Rationales filtreerida finantsdokumente. Soovitatav on jätta kasutatav finantsandmike hulk samaks.

Kliendid

Töölehele kopeerige lisatav kliendiregister. Ainus alati nõutav väli on kliendi nimi, ülejäänu võib tühjaks jääda. Ostu- ja müügiarvestuse kliendid asuvad kõik ühes ja samas kliendtide loendis

Artiklid

Töölehele kopeerige lisatav artiklite register. Segmendi ja valmistaja lisamine ei ole kohustuslik. Veeru Müügihind alusel korrastatakse põhihinnakiri.

Artiklite algjäägid

Sisestage artikli nimi, algkogus ja algsumma laohinnas. Artiklite ühetasemeline grupeerimine on kohustuslik. Kui soovite rohkem grupeerimistasmeid siis need võite lisada hiljem Rationales.

Tulu allkonto

Tulu allkonto määrab müügi käibemaksu koodi.

Varu allkonto

Varude allkonto juures määratakse kasutatav sisendkäibemaksu kood.

Müükide algjäägid

Sisestage ostja nimi, algjääk, valuuta kood ning algjäägi kuupäev.Algjääk võetakse reskontros arvestamiseks üles müükide tasaarveldusdokumentides. Selgitus, tähtaeg ja viitenr pole kohustuslikud väljad. Valuutakurss sisestage juhul kui algjääk ei ole eurodes.

Ostude algjäägid

Sisestage tarnija nimi, algjääk, valuuta kood ning algjäägi kuupäev.Algjääk võetakse reskontros arvestamiseks üles ostude tasaarveldusdokumentides. Selgitus, tähtaeg ja viitenr pole kohustuslikud väljad. Valuutakurss sisestage juhul kui algjääk ei ole eurodes.

Töötajad

Sisestage töötajate andmed. Kliendiregistrist otsitakse töötajat isikukoodi järgi. Põhikohaga töötajatele sisestage kuupalk. Töötasu maksekorralduste loomiseks sisestage töötajate pangakontode numbrid.

Palkade lõplikuks seadistamiseks on vaja veel:

  1. Avage palga seadistused ning määrake finantsandmik
  2. Avage palga seadistused ning määrake kasutatavad allkontod

Põhivara

Kohustuslik on sisestada grupp, nimi, soetamiskpv ning algmaksumus. Kui eelnevalt on kulumit arvestatud siis sisestage ka jääkmaksumus majandusaasta alguseks. Andmete kontrolli lõpus kuvatakse ekraanile loend leitud põhivara gruppidest. Määrake igale grupile vaste Rationale põhivara gruppide loendist.

Põhivarade lõplikuks seadistamiseks on vaja veel:

  1. Avage põhivarade seadistused ning määrake finantsandmik
  2. Avage põhivarade seadistused ning määrake kasutatavatele põhivara gruppidele allkontod

Pangatoimingute reeglid

Töölehel asuvad reeglid pangaväljavõtte impordil konteeringu määramiseks. Omaette reeglite komplektid on panga sissetulekute ja väljaminekute jaoks. Esimestes ridades asuvad täpsemad reeglid kus konteering üritatakse paika panna maksuaine (veerg Sisu) alusel. Lisaks on toodud reeglid kus konteering leitakse valdkonna – perekonna ja alamperekonna alusel. Erinevate pankade väljavõtetel võivad nende väärtused olla natuke erinevad.

Töölehel olevaid andmeid tuleks lugeda paremalt vasakule, st jaotuses Reegel olevate veergude sisu alusel leitakse toimingule kasutatav seeria, kontoandmik ja allkonto. Sarnasele toimingule võib vastata mitu reeglit. Sel juhul on reegli leidmisel aluseks ridade järjekord.

Pikemalt on reeglitest juttu rahaarvestuse juhendis.